woensdag 20 januari 2010

Wie benoemt onze rechters? kijk en huiver.

De grootste problemen van Nederland worden niet niet opgelost omdat we een links kabinet hebben (dit helpt natuurlijk ook niet), maar veel erger de belangrijkste machten zoals de ambtenarij, op afstand geplaatste semi-overheden en natuurlijk de rechterlijke macht worden volledig beheerst door links Nederland.

Op de dag dat Nederland zichzelf Internationaal weer eens belachelijk maakt en bewijst geen democratische rechtstaat te zijn waar vrijheid van meningsuiting nog wordt beschermd is het misschien aardig is stil te staan bij de laatste groep:
De rechterlijke macht.

Ondanks dat het openbaar ministerie vond dat er niets strafbaars door Wilders was gezegd, ondanks dat de politieke meerderheid tegen vervolging was besloot het gerechtshof, niet alleen dat Wilders vervolgt moest worden, maar deden met een "veroordelende beschikking", waarin Wilders reeds schuldig werd verklaard, in plaats van slechts de (onjuiste) conclusie te trekken dat vervolging gewenst was.
Over de achtergronden van deze (onafhankelijke) rechters is al geschreven, maar hoe zit het nu met de benoeming van rechters in het algemeen?

We hebben de trias politica, deze dient ervoor te zorgen dat de rechterlijke macht onafhankelijk recht kan spreken. Dat heeft Montesquieu destijds wel leuk bedacht, maar dit werkt alleen, zoals hij ook beoogde, wanneer de rechter niet meer is dan een wetstoepasser.
Helaas is dit station in Nederland allang gepasseerd. Doordat meer en meer rechterlijke vrijheid wordt gegeven aan de uitvoering door rechters is de rechterlijke macht door o.a. jurisprudentie verworden tot een wetgevende macht.
En wanneer de tweede kamer zich duidelijk uitspreekt voor hogere straffen bij geweldsdelicten tegen agenten, lappen de rechters dit aan hun laars en vinden € 500,- euro boete wel genoeg voor het verwonden van een agent. "Dan hadden ze maar een ander vak moeten kiezen".
En in plaats van uit te voeren van de wet valt President Hoge Raad Geert Corstens de politiek aan en vindt hij dat rechters gelijk zijn aan de politiek: "Soms lijken zij niet te beseffen dat de rechterlijke macht de derde macht is in ons staatsbestel, niet onder- maar nevengeschikt aan de wetgevende en de uitvoerende macht."
Neen weledelachtbare heer Corstens, u bent verre van democratisch gekozen en dient de wet toe te passen. Indien de politiek wenst dat er zwaarder wordt gestraft en dit is niet onwettig, dan dient u dit uit te voeren. U lijkt zich niet te beseffen dat U slechts een onafhankelijke macht bent om oneerlijke processen te voorkomen. De hoogte van de gemiddelde strafmaat is aan de politiek, niet aan u. U moet toepassen.

Hoe worden de heer Corstens en kornuiten nou wel benoemd? Wie bepaald dat?
Nou dat zit zo:
De Leden van de Raad voor de Rechtspraak (een groepje van 5 waarvan 4 babyboomers) worden benoemd bij Koninklijk besluit. Zij op hun beurt benoemen de leden van de Selectiecommissie rechterlijke macht. Deze commissie bestaat uit mensen uit de rechterlijke macht, het bedrijfsleven het openbaar en het onderwijs, aldus de brochure van de rechtbank.

Klinkt nog aardig (ondanks dat deze commissie ook weer niet democratisch is gekozen) en dat blijkt dan weer wanneer je de lijst bestudeerd.

Het eerste lid uit "het bedrijfsleven" dat ik zie op de lijst is ir. S. Benayad, oud-vz. Islamitische Scholenkoepel ISBO, zijn naam prijkt ook op de deelnemerslijst van "Benoemen en bouwen" het speeltje van Doekle Tepstra tegen Wilders. Hoezo onafhankelijk?

Een verder greepje uit de lijst die overigens grotendeels uit rechters bestaat:

-Mevrouw Annelies Freriks, hoogleraar Dier & Recht (geen onbelangrijk onderwerp, maar 1 die in de regel wordt vervuld door onze linkse medemens), vindt dat het verhogen van gevangenisstraf bij verwaarlozing van dieren, zoals voorgesteld door minister Verburg geen zin heeft want: "rechters leggen deze straf toch niet op". Goed geselecteerd dan Annelies!

-Mevrouw mr. D. Ghidei, lid Commissie Gelijke Behandeling, tevens ambassadeur van het Forum Democratische ontwikkeling, een gesubsidieerd groepje dat discussieavonden organiseert met thema's zoals "wie is er bang voor Geert Wilders". Mevrouw Ghidei: "Hoe democratisch is onze rechterlijke macht" misschien een leuk thema voor de volgende bijeenkomst?

- prof. Dr. C.A. Groenendijk, emeritus hoogleraar rechtssociologie en vz Centrum voor Migratierecht Radboud Universiteit Nijmegen, ook bekend als 1 van de 18 hoogleraren die per open brief bezwaar heeft gemaakt tegen de inburgeringswet van Verdonk.

-mw. mr. M.L. Haimé, directeur inburgering en integratie ministerie VROM, groot voorstander van de verplichte contradictie "positieve discriminatie" en (voormalig) bestuurslid Stichting Meander: "‘Wilders zet in zijn nieuwe film een aantal fragmenten achter elkaar om het gevaar van de Islam aan te tonen. Dat is pure haatzaaierij’, aldus Said Bouddouft. Hij is directeur van Stichting Meander, de organisatie in Zuid-Holland"

-mw. mr. C.L. Knijff, Advocaat. lid werkgroep Juridische aspecten van klimaatverandering van Vereniging voor Milieurecht. Een van de vele milieuclubjes, gesubsidieerd door het ministerie van Vrom.

-mr. H. Ouled Ali, Advocaat, voorzitter en oprichter Nederlands Ma­rok­kaans Ju­ris­ten­netwerk: "We willen het aantal Marokkaanse juristen dat in de juridische markt werkzaam is, minimaal vertienvoudigen". Tja, daar zou hij bij de selectie dan ook mogelijk wel rekening mee houden...
Gezien de Ramadandinertjes die ze regelmatig organiseren twijfel ik ook hier aan de "schijn van belangenverstrengeling"

-
drs. D. Ramlal directeur Stichting MEE. "MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en andere instanties en dus alleen gericht op uw belang. De diensten van MEE worden door de overheid betaald. Voor u is het daarom gratis."
Nee stichting Mee, de belastingbetaler betaalt en daarom betalen ook mensen die niets met uw clubje te doen hebben daar onvrijwillig aan MEE. Dat is niet gratis. Dat deze zin op de hoofdpagina staat zegt genoeg over uw politieke gevoel: De overheid moet voor ons allen zorgen, het inzetten van belastinggeld waar burgers hard voor hebben gewerkt noemt u gratis.
Daarnaast prominent CDA'er, voorzitter Stichting Hindoe Omroep Nederland (medeoprichter), secretaris Raad van Toezicht MTNL (Multiculturele Televisie Nederland), voorzitter Surinaams Regionaal Steunpunt voor Surinamers, lid bestuur Bedrijfsfonds voor de pers u weet wel, het clubje dat het nodig vond om ondermeer marokko.nl € 150.000,- belastinggeld toe te schuiven

-
mr. W.L.F.C. ridder van Rappard, burgemeester te Noordoostpolder, gelukkig een liberaal. Maar wel al 30 jaar burgemeester en afkomstig uit een adelijke regentenfamilie.

-drs. Ehsan Turabaz, manager International Sales van Inter Ikea Systems BV, behalve mede-oprichter en voorzitter van de Foundation Friends of Afghanistan is hij sinds
2003 President van de Netherlands-Afghanistan Business Council als onderdeel van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH). Hij is tevens Honorair Consul van Afghanistan in Nederland. Lid raad van Advies Plan Nederland. Ontwikkelorganisatie Plan, welke jaarlijks zo'n 14,5 miljoen euro subsidie opstrijkt.

mr. N. Türkkol, advocaat. Sinds 1993 werkt hij als advocaat. Zowel tijdens zijn studie als daarna heeft hij bij verschillende organisaties bestuurlijke ervaring opgedaan o.a. Turkse studentenvereniging (TSV-Landelijk) en Meldpunt Discriminatie Amsterdam.
Op dit moment is hij bestuurslid van Netherlands Turkey Business Association (NETUBA) en is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting TEMA-Nederland (TEMA-NL),welke een subsidie van bijna € 200.000,- heeft losgepeuterd voor de groene moskee....

mw. mr. P.G.H. Westerhof, zelfstandig adviseur, tevens voorzitter van Stichting Ien Dales. Samen met wat andere PVDA'ers. Voormalig bestuurslid Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding.

mr. M.A.P. van Haersma Buma, dijkgraaf Hoogheemraadschap van Delfland, nog een liberaal maar ook deze vastgeroest: al sinds de jaren '80 burgemeester van niet noemenswaardige gemeenten en nu troostbaantje als Hans Brinker. Naast dijkgraaf voormalig lid van Burgemeesters voor Vrede.

Over mevrouw mw. drs. A.M. van Wagenberg, Manager Special Projects bij DSM Food Specialties, is buiten dat zij ook lid raad van toezicht van de Open universiteit is weinig te vinden.
In het rijtje "niet rechter" prijkt verder nog een kantoordirecteurtje ING.

Samengevat: Onze rechters bepalen grotendeels zelf wie onze nieuwe rechters worden, alleen wanneer je een duidelijk links, bij voorkeur allochtoon of milieuprofiel hebt mag je als niet rechter meedoen. Of je moet een oude regent zijn die ja knikt wanneer dit nodig is.

Nederlandse rechters en hun organisatie achten zichzelf niet onder, niet naast maar boven de wetgevende macht.

Rechters horen, al dan niet door de tweede kamer, verkozen te worden. Dit tast de onafhankelijkheid geenszins aan. Immers zegt een democratische benoeming niets over het ontslag.

Helaas zal dit in Nederland niet snel gebeuren.

maandag 18 januari 2010

Meer geweld tegen homo's.

De telegraaf meldt vandaag: Meer geweld tegen homo's gemeld
Maar liefst 25% meer meldingen van geweld tegen homo's.
Volgens de woordvoerder van de politie betekend dit echter niet dat er ook sprake is van meer geweld tegen homo's:
„We hebben het gevoel dat mensen sneller de weg naar de politie weten te vinden. Misschien ligt dit getal wel veel dichter bij de werkelijkheid dan de cijfers uit 2007.”
aldus een woordvoerder in de Telegraaf.

Wat een ongelooflijk Nederlandse reactie weer. Bah! Ieder weldenkend mens weet dat er wel degelijk sprake is van meer geweld tegen homo's. Maar ja, we weten ook dat dit komt door asociale moslims, met name Marokkanen en we willen natuurlijk niet dat de boel escaleerd.

Dus dan maar roepen "we hebben het gevoel" en "misschien ligt". Hoe komt de politie hierbij? Is dit onderzocht? Ik ken veel mensen uit de homogemeenschap en ik heb het gevoel dat de aangiftebereidheid juist is gedaald. Er is geen of weinig vertrouwen in justitie, er heerst meer en meer een gevoel van angst en na jaren en jaren van strijd waarin eindelijk homoseksualiteit echt werd geaccepteerd zijn we weer terug bij af...
Dat alles om de utopie van geslaagde multiculturele samenleving maar in stand te houden.

Ik was trots op ons land toen wij, als eerste ter wereld het homohuwelijk erkende.
Helaas schaam ik mij nu diep door de typisch Nederlandse farizeeër mentaliteit.
We ontkennen, we verloochenen en we nuanceren volslagen ten onrechte en tegen beter weten in:

Door universitair onderzoek uit 2008 weten we immers wel beter:
"Geweld tegen homo's in Amsterdam komt veel vaker voor dan gedacht.
Er zijn jaarlijks minstens duizend incidenten en waarschijnlijk nog veel meer, maar de meeste slachtoffers doen geen aangifte bij de politie. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.
De daders zijn in Amsterdam relatief vaak van Marokkaanse afkomst."

Geweld tegen homo's is onacceptabel en dient keihard te worden bestraft. We kunnen, zullen en mogen dit niet tolereren. Het valt niet mee en het komt niet omdat homo's sneller aangifte doen.
Veel (en dus niet een kleine minderheid) Marokkanen lachen ons rechtsysteem uit, en tasten de fundamenten van onze rechtstaat aan.
Ook geweld tegen vrouwen komt steeds vaker voor.
Gaan we terug naar de middeleeuwen? Accepteren we het dat meisjes worden aangerand in zwembaden, worden uitgescholden voor hoer? Antisemitisme neemt ook toe en ook daar vaak weer de Marokkanen.

Heren politici wanneer leert u het nou eens:
- Het is niet een kleine groepje, maar een zeer grote groep al dan niet de meerderheid van de met name Marrokkaanse jongeren die geen enkel respect meer tonen voor onze rechtstaat en de fundamenten daarvan.
- Ze zijn geen slachtoffer maar dader en dienen ook zo te worden behandeld. De groep is de regel en niet de uitzondering.
- Taakstraffen lossen niets op, gesubsidieerde roversholen met de naam buurthuis evenmin. lange gevangenisstraffen en opsluiting in een gesloten inrichting met militair regime voor minderjarigen wellicht wel.
- Wie zich niet wil schikken aan de een van de belangrijkste fundamenten van onze samenleving (geen geweld tegen mensen om geloof, ras, seksuele voorkeur of geslacht) hoort niet thuis in Nederland danwel (indien er geen uitzetting mogelijk is) mag geen onderdeel zijn van onze maatschappij.

Het zijn geen incidenten en er moet nu iets gebeuren.
Maar ja, met onze politie zal er voorlopig niets veranderen...

woensdag 6 januari 2010

Sneeuwwitje en de 7 treinen

Sneeuw, sneeuw, sneeuw
Prachtige plaatjes, weer een echte winter. Heerlijk.

Natuurlijk brengt de sneeuw ook de nodige problemen mee. Geen krant. Wel file. Maar gelukkig wordt de sneeuwbalgooiende jeugd keihard aangepakt middels een burgerinitiatief.
Maar dat terzijde.

Na jaren van het semi privatiseren, op afstand plaatsen en opsplitsen van het openbaar vervoer zien we het resultaat: geen bussen, geen treinen.
Prorail wijst naar het kabinet, het kabinet wijst naar prorail en de NS.
De passagier zit thuis, of erger, kan niet naar huis.

Nog geen anderhalf jaar geleden zei Prorail topman Bert Klerk:
"Het weer is geen probleem meer voor het treinverkeer. Hoewel incidenten niet uit te sluiten zijn, hebben blaadjes op de rails, extreme warmte en extreme kou steeds minder invloed op de beschikbaarheid van het spoor." bij de toelichting op de jaarcijfers.

Niets blijkt minder waar. Beetje sneeuw of vorst? geen treinen. Maar gelukkig, er is hoop!
Prorail gaat namelijk een evaluatie houden! Dus dan komt alles toch nog goed...

Laten we nou gewoon eens zeggen waarop het staat:
We hebben de boel weer vernacheld. Tientallen busmaatschappijen, treinen bij een ander bedrijf als het spoor. Ja ja, genoeg managementlaagjes. En natuurlijk genoeg mensen om aan te wijzen als zondebok. Niemand echt verantwoordelijk. Wel allemaal aan de OV-chipkaart. Maar de vervoerders bepalen natuurlijk wel afzonderlijk hun tarieven.

Het werkt niet en het gaat zo ook niet werken. Als we het openbaar vervoer als goed alternatief willen voor de auto, hetgeen ook heel goed is voor het inperken van de files en het bereikbaar houden van ons land, dan moet je ook onrendabele lijnen blijven exploiteren, onrendabele lijnen financieren en eenduidige eenvoudige tarieven hanteren.
Het privatiseren van de ondeelbare infrastructuur heeft dus geen zin. Dit kost alleen maar geld en leidt nergens toe.

Al het openbaar vervoer moet vallen onder Openbaar Vervoer Nederland. De minister wordt rechtstreeks verantwoordelijk. Er worden bindende prestatiecontracten gesloten. Ook bij slecht weer rijden er bussen. Juist dan. Net als in koude landen.
Gevaarlijk? Onzin, bij slecht weer mensen op straat laten staan of geen andere keuze te geven dan toch maar met de auto te gaan, dat is pas gevaarlijk. De bus kan ook gewoon 30 km per uur of minder gaan rijden.

In Amsterdam een proef met volledig gesubsidieerd openbaar vervoer (in de volksmond ten onrechte gratis genoemd) . Elke automobilist krijgt per jaar waarin hij motorrijtuigenbelasting betaald 3 gratis OV-dagen. Persoonlijk en niet overdraagbaar.

Maar ja, een echte aanpassing? Met verantwoordelijkheid voor de minister? Met dit kabinet?

Ik leg mijn ruitenkrabber bij de voordeur en ga morgen maar gewoon weer met de auto. Die rijdt tenminste, ook bij slecht weer.

New York Pizza = New Mekka Pizza

Gisteren laat thuis, dus maar een pizza besteld bij de Nederlandse franchise "New York Pizza".
Zin in vlees, dus een echte Amerikaanse Barbeque Bacon Beef besteld.
De pizza werd na een kleine 40 minuten thuisbezorgd.

Tot zover niets aan het handje. Al vond ik de bacon wel wat apart smaken. Nu weet ik waarom:

Bij New York Pizza is ham geen ham, maar kalkoen. Lekker stukje bacon? vergeet 't maar! je krijgt kalfsvees. Alles natuurlijk 100% halal.

Hier kom je alleen achter wanneer je online bestelt en op "stel je eigen pizza samen" klikt en bij vlees kijkt.
Buiten dat het natuurlijk al schandalig is dat nu ook New York Pizza, met bijna 100 vestigingen in Nederland, er blijkbaar voor gekozen heeft haar afkomst te verloochenen en na de gevangenissen
het zeer dieronvriendelijke halalvlees op te dringen aan haar klanten, gaat New York Pizza nog een stap verder: het wordt je niet verteld en weggestopt op de website. Moslims hebben nou eenmaal een grote mond en dus moeten wij maar halalrotzooi eten. Lang leve de keuzevrijheid.

Alleen omdat in Nederland alles is toegestaan, zolang het maar onder het predikaat "vrijheid van godsdienst" zou kunnen vallen, mag er Halal vlees worden verkocht.

In Nederland hebben we al jaren geleden afspraken gemaakt over hoe om te gaan met dieren en het slachten daarvan. Daar is nog steeds veel mee mis, maar er werd vooruitgang geboekt.
Door de knieval van Nederland voor de islam zijn we ook op dit gebied straks weer terug bij af. Het duurt niet lang meer of ik krijg overal de halalrommel letterlijk door mijn strot geduwd.
Uit overtuiging eet ik geen halalvlees en ook geen vlees van jonge dieren. Dankzij de oerhollandse New York Pizza heb ik nu echt onrein gegeten.
Op mijn mail hierover naar hen heb ik nog geen reactie gekregen.

Ik zal nooit meer bij New York Pizza eten. Maar gezien ontwikkelingen in de randstad zal ze dat niet zo veel uitmaken...


Happy New Year. Halaluja